Nadpłata podatkowa w praktyce

Nadpłata podatkowa w praktyce

Nadpłata podatkowa to termin, z jakim można zetknąć się składając zeznanie podatkowe do organu właściwego, czyli właściwego Urzędu Skarbowego.
Co to jest nadpłata? I czy trzeba się jej obawiać? Uspokajamy – to jedna z tych sytuacji, w której chciałby się znaleźć każdy podatnik…

podatki3

Nadpłata a Ordynacja Podatkowa

Zgodnie z przepisami zawartymi w Przepisach Ordynacji Podatkowej, z nadpłatą mamy do czynienia, w przypadku gdy od płatnika pobierany jest podatek w zbyt wysokiej kwocie lub gdy podatek został zapłacony niezależnie, w wysokości wyższej od jego zobowiązania.

Sam moment nadpłaty określany jest wraz z dniem gdy:

 • a) podatnik zapłacił podatek niezależny lub podatek w wysokości większej od należnej,
  b) płatnika pobrał podatek nienależny lub podatek w wysokości większej od należnej,
  c) płatnik lub inkasent dokonał zapłaty należności, która wynikała z decyzji o odpowiedzialności płatnika (inkasenta), w przypadku gdy takie świadczenie było nienależne lub zostało ustalone w kwocie wyższej, niż kwota rzeczywiście należna,
  d) nastąpiło złożenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  e) nastąpiło złożenie zeznania wstępnego w podatku dochodowym od osób prawnych
  f) doszło do złożenia deklaracji podatku akcyzowego w podatku akcyzowym.

Jak wynika z powyżej wymienionych sytuacji, mówiąc w prostych słowach, z sytuacją powstania nadpłaty mamy do czynienia przede wszystkim gdy doszło do zapłaty lub potrącenia podatku.

Jak odzyskać pieniądze z nadpłaconego podatku

Jeśli dany podatnik kwestionuje zasadność pobrania podatku przez płatnika lub też uważa, że jego wysokość została zawyżona, wówczas ma możliwość złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Można zakwestionować wysokość pobranego podatku w zeznaniu rocznym a także w niektórych przypadkach w deklaracji podatku akcyzowego.

O zasadności wniosku decyduje organ podatkowy przeprowadzając odpowiednią procedurę. Wówczas też stwierdza, czy podatek pobrany został prawidłowo oraz czy w prawidłowej kwocie.
Jeśli podatnik ma przesłanki do stwierdzenia nadpłaty podatku, swój wniosek winien złożyć w przeciągu 5 lat od powstania nadpłaty. Prawo do zwrotu nadpłaty bowiem wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin określony w art. 76 par. 1 Ordynacji podatkowej. Po upływie tego terminu podatnik nie ma również prawa ubiegać się o zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych.

Jakie są terminy zwrotu nadpłaty i w jaki sposób dokonywany jest jej zwrot?
W zależności od sytuacji prawnej, terminy zwrotu zostały mocno zróżnicowane. Zwrot następuje:

 • * w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego lub określającej wysokość zaległości podatkowej, zmianie decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego lub określającej wysokość zaległości podatkowej, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, stwierdzeniu nadpłaty. stwierdzeniu nadpłaty w sytuacji, gdy nadpłata powstała w wyniku prawomocnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
  * w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, zeznania wstępnego w podatku dochodowym od osób prawnych bądź deklaracji podatku akcyzowego.

Zwrot nadpłaty jest dokonywany na wskazany przez podatnika, płatnika lub inkasenta rachunek bankowy. W przypadku, jeśli osoby nie są obowiązane do posiadania rachunku bankowego, na ich wniosek nastąpi wypłata nadpłaty podatku w gotówce.
Rekompensata za nadpłatę

W sytuacji gdy podatnik miał do czynienia z nadpłatą podatkową, organ właściwy dokonuje nie tylko zwrotu nadpłaty ale i stosownej rekompensaty w związku ze szkodą która powstała w związku z brakiem możliwości dysponowania przez podatnika swoimi środkami finansowymi.
Nadpłaty są z reguły oprocentowane do dnia ich zwrotu.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.-
* Wymagane

Dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem działalności! Nasz konsultant skontaktuje się tak szybko, jak to tylko będzie możliwe!

Previous Od lutego nie zapłacimy kartą w internecie
Next Doborowolne gormadzenie środków na emeryturę

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Rekordowe zainteresowanie obligacjami skarbowymi

Rosnąca inflacja, niskie stopy procentowe i związane z tym niskie oprocentowanie lokat bankowych sprawiły, że na obligacje skarbowe Polacy wydali w 2017 roku ponad 6,8 mld zł. Podobny wynik zanotowano ostatnio w 2008 roku.

Wiadomości 1Comments

Jakie są limity podatkowe w bieżącym roku?

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się za pomocą ryczałtu lub księgi przychodów i rozchodów i w poprzednim roku przekroczyli określone limity przychodów w roku 2013 utracili możliwość korzystania z niektórych udogodnień podatkowych.

Wiadomości 1Comments

Programy do rozliczenia PIT 2015/2016

Wypełnienie rocznego rozliczenia podatkowego PIT2015/2016 będzie obowiązkowe dla wszystkich polskich rezydentów podatkowych, którzy w poprzednim roku, tj. w roku 2015, pozyskiwali dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Można

3 komentarze

 1. minis
  06 sierpnia, 17:47 Reply
  A co w przypadku gdy w ciągu 30 dni nie otrzymamy tej oto nadpłaty? Gdzie należy się wtedy zwrócić?
 2. sprt
  13 sierpnia, 15:50 Reply
  Zwrot nadpłaty jest dokonywany na wskazany przez podatnika rachunek, czy może być przez pocztę?
 3. żona
  17 grudnia, 20:28 Reply
  Wydaje mi się, że to czy zwrot dostaniemy przez pocztę, czy na rachunek to obojętne. Sami możemy to wybrać.

Zostaw odpowiedź