Oprogramowanie do pełnej księgowości – zasady i funkcje

Oprogramowanie do pełnej księgowości – zasady i funkcje

O ile ewidencjonowanie operacji gospodarczych to obowiązek każdego przedsiębiorcy, tak już sposób ich rejestracji zależy od formy prawnej prowadzonej działalności oraz osiąganego rocznego dochodu. Kto powinien prowadzić pełną księgowość, a kto może korzystać z uproszczonej, jak działa program do rozliczania pełnej księgowości i jakie ma funkcje ułatwiające codzienną pracę – na te i inne pytania z tym związane staramy się odpowiedzieć w tekście.

Pełna księgowość – dla kogo?

W praktyce przedsiębiorcy mogą ewidencjonować operacje gospodarcze na dwa sposoby. Uproszczona księgowość, potocznie określana jako mała księgowość, przewidziana jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychód w poprzednim roku nie przekroczył równowartości kwoty 2 000 000 euro w polskiej walucie. Główna różnica pomiędzy pełną a uproszczoną księgowością polega na tym, że w tym drugim przypadku przedsiębiorca zobligowany jest do rejestrowania tylko niektórych operacji, takich jak:

 • Ewidencja środków trwałych,
 • Ewidencja wyposażenia,
 • Ewidencja przebiegu pojazdu (dla celów PIT lub VAT),
 • Rejestr VAT sprzedaży i zakupów – w przypadku podatników VAT,
 • Księga przychodów i rozchodów – w przypadku opodatkowania skalą podatkową czy podatkiem liniowym,
 • Ewidencja przychodów – w przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Obecnie przedsiębiorcy stosujący tzw. małą księgowość mogą skorzystać z jednej z trzech form opodatkowania:

 1. Księga przychodów i rozchodów – dwie formy opodatkowania: zasady ogólne – 18% lub 32% (powyżej kwoty 85 528 zł) lub podatek liniowy – 19%.
 2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stawa podatku jest zależna od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej.
 3. Karta podatkowa – to opcja tylko dla nielicznych przedsiębiorców, wysokość podatku jest z góry określona naczelnika właściwego US, pod który podlega podatnik.

Pełna księgowość przewidziana jest dla przedsiębiorców, którzy dotychczas korzystali z uproszczonego ewidencjonowania operacji gospodarczych, a teraz zdecydowali się zmienić formę prowadzonej działalności na spółkę kapitałową prawa handlowego (spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) lub spółkę osobową prawa handlowego (spółka komandytowa i spółka komandytowo – akcyjna). Te formy prowadzonej działalności wymagają prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Ponadto do pełnej księgowości zobligowani przepisami są przedsiębiorcy, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych przekroczyły równowartość 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki po kursie średnim ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok, za który zacznie obowiązywać pełna księgowość. Pełna księgowość w porównaniu do uproszczonej implikuje większe obowiązki w kwestii ewidencjonowania operacji gospodarczych firmy. Przedsiębiorca musi rejestrować wszystkie operacje, prowadzić księgi rachunkowe, w których skład wchodzą:

 • Dzienniki,
 • Księga główna,
 • Księgi pomocnicze,
 • Zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
 • Wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, zawierających: bilans, rachunek zysków i strat, informacje wprowadzające do sprawozdania, a także dodatkowe wyjaśnienia.

Program do prowadzenia pełnej księgowości

Prowadzenie pełnej księgowości, pomimo że wymaga ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, przy wykorzystaniu jednego z dostępnych na rynków programów księgowych nie powinno nastręczać większych trudności żadnemu przedsiębiorcy. Program księgowy  Comarch ERP Optima obsługuje wszystkie formy księgowości – od ryczałtu i książki przychodów i rozchodów (KPiR), aż po pełną księgowość, zwaną księgowością kontową. Program jest stale aktualizowany, dzięki czemu mamy pewność, że nasze rozliczenia będą zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami. Z tej aplikacji korzysta już prawie 80 000 firm. Comarch ERP Optima Księga Handlowa i aplikacje zintegrowane (np. Comarch e-Sprawozdania) umożliwia prowadzenie pełnej księgowość w firmie w oparciu o Ustawę o rachunkowości.

Moduł Księga Handlowa pozwala m.in. na:

 • Tworzenie okresów obrachunkowych,
 • Stworzenie wielopoziomowego planu kont oraz wykorzystanie grup kont,
 • Księgowanie do jednego wielu dzienników cząstkowych,
 • Generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres,
 • generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres,
 • wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowaniadokumentów,
 • predekretację dokumentów,
 • tworzenie księgowań okresowych,
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAToraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27 i wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji,
 • sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7,
 • rozliczanie VAT na zasadach ogólnychi metodą kasową,
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
 • inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzednich
 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
 • księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
 • parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
 • generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozrachowywania dekretów,
 • tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.,
 • import lub eksport plików poprzez pracę rozproszną
 • automatyczną internetową wymianę dokumentów,
 • tworzenie i wysyłanie plików JPK( struktury: VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG) do Urzędu Skarbowego,
 • scalenie plików JPK_VAT,
 • automatyczne rozliczanie przelewów bankowych przy imporcie,
 • prowadzenie rozliczeń przy użyciu mechanizmu podzielnej płatności
 • weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT.

Moduł Księga Handlowa Plus pozwala na:

 • zakładanie oraz księgowanie na konta walutowe,
 • księgowanie schematami księgowymi na konta walutowe,
 • przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej,
 • generowanie przeszacowania walut.

Moduł Comarch Księga Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencja Ryczałtowa wspiera księgowość w codziennej pracy. Program umożliwia obsługę księgową w zakresie ewidencji ryczałtowej, Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR), a także rozliczenia podatku VAT.

Moduł Księga Podatkowa pozwala na:

 • wprowadzenie zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej,
 • wprowadzenie dokumentów do rejestrów VATi ewidencji dodatkowej oraz ich księgowanie,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu,
 • dodanie spisu z natury,
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-36/PIT-36Llub PIT-28 oraz obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
 • wprowadzenie wielu działalności właściciela do wyliczenia podatku dochodowego,
 • sporządzenie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-27 oraz wysyłanie do systemu e-Deklaracji,
 • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową,
 • sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7,
 • tworzenie i wysyłanie plików JPK(VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG) do Urzędu Skarbowego,
 • prowadzenie firmy wielozakładowej,
 • prowadzenie rozliczeń przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności – Split Payment ,
 • weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT.

Moduł Comarch ERP Optima Środki Trwałe umożliwia kompleksową obsługę gospodarowania środkami trwałymi, wartościami materialnymi i prawnymi, czy też wyposażeniem dodatkowym. Pozwala na:

 • automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego,
 • zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa, naturalna),
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych,
 • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych,
 • uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych,
 • zawieszenie amortyzacji środka trwałego,
 • dokonanie ulepszenia lub częściowej likwidacji środka trwałego,
 • ewidencję środków trwałych będących w budowie,
 • przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowania,
 • przenoszenie środków trwałych pomiędzy firmami.

Comarch ERP Optima to profesjonalny proogram do prowadzenia pełnej księgowości, dzięki jej wykorzstywaniu przedsiębiorcy mogą spać spokojnie (nie martwić się, że rozliczenie będzie niezgodne z przepisami, czego konsekwencją byłyby kary finansowe) i skupić się na rozwoju firmy, czyli wprowadzaniu innowacji, rozwoju asortymentu produktów czy usług oraz poszukiwaniu nowych rynków zbytu. Comarch ERP Optima to nie tylko bezpieczeństwo i gwarancja zgodność z aktualnymi przepisami, ale także oszczędność czasu, a to rzecz dzisiaj najcenniejsza. Firma Comarch oferuje także możliwość prowadzenia pełnej księgowości w aplikacji dla mniejszych i mikrofirm Comarch ERP XT w promocyjnej cenie od 84 zł miesięcznie.

Previous Miasta, powiaty i gminy szukają nowych źródeł dochodów
Next Tłumaczenia przysięgłe - Zdalne tłumaczenie dokumentów

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Nowe technologie będą mieć kluczowy wpływ na rozwój sektora finansowego

Rozwój technologii wpływa na sektor finansowy. W dużej mierze dalszy rozwój branży będzie się opierać na pozyskiwanych danych, stąd potrzeba inwestycji w technologie umożliwiające przetwarzanie i analizę danych. Dzięki temu instytucjom finansowym

Finanse 0 Comments

Program Rodzina 500 Plus nie odcina kobiet od rynku pracy. Przeciwnie, zapewnia środki na żłobki i przedszkola

Najniższe od 26 lat bezrobocie to między innymi efekt wejścia na rynek pracy roczników z niżu demograficznego. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że to także efekt większej aktywności przedsiębiorców. Natomiast dane statystyczne

Finanse 0 Comments

Od maja firmy zyskały dostęp do pierwszych 670 mln zł w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy

Na kilka dni przed obchodzonym 9 maja Dniem Europy uruchomiono w Polsce dostęp do pierwszych tanich pożyczek dla przedsiębiorców na pobudzenie innowacyjnych inwestycji w ramach planu Junckera. Plan ten zakłada, że w całej Unii

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź