VAT-UE czyli informacja składana przez handlujących na terytorium Unii Europejskiej

VAT-UE czyli informacja składana przez handlujących na terytorium Unii Europejskiej

Znaczna część transakcji gospodarczych odbywa się z udziałem podmiotów mających siedzibę w różnych krajach Unii Europejskiej. W przypadku tego typu transakcji, oprócz standardowego ujęcia  ich przebiegu w deklaracji VAT, należy kwoty obrotu  odpowiednio umieścić w informacji VAT-UE.

Informacje podsumowujące VAT-UE składa się za okresy miesięczne, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji. Informacje podsumowujące składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej składa się do 25. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczanym.

Wyjątkowo, część mniejszych podmiotów informacje VAT-UE składać może kwartalnie, pod warunkiem, że całkowita wartość tych transakcji, bez podatku od wartości dodanej, nie przekracza w danym kwartale i w żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty 250 000 zł. Wyjątkowo, gdy dochodzi do wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów limit transakcji jest niższy i przedsiębiorcy mogą składać je kwartalnie, jeżeli ich całkowita wartość, bez podatku, nie przekracza w danym kwartale 50 000 zł.

W informacji VAT-UE nie trzeba natomiast ujmować importu usług czyli przypadku, gdy nabycie ma miejsce przez krajowego podatnika VAT a miejscem świadczenia jest terytorium Polski. W deklaracji VAT-UE ujmuje się natomiast:

  • wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów
  • wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów,
  • dostawy towarów zgodnie z procedurą uproszczoną dotyczącą transakcji trójstronnych,
  • usługi między przedsiębiorcami – podatnikami VAT i podatku od wartości dodanej, ale wyłącznie takie, do których stosuje się art. 28b ustawy o podatku VAT, świadczone na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, inne niż zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowane stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.

Informacje podsumowujące składają wyłącznie tacy podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT UE. W przypadku braku obowiązku rejestracji – deklaracji nie trzeba składać.  Natomiast w przypadku stwierdzenia błędu w informacji – podmiot, który złożył informację podsumowującą, jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę błędnej informacji podsumowującej. Służy temu ten sam druk VAT-UE z adnotacją (oznaczeniem), że jest to korekta wcześniej złożonej informacji VAT-UE.

Previous VAT od opłat reprograficznych rozstrzygnie TSUE
Next Czy nieodpłatne przekazanie towarów podlega VAT?

Może to Ci się spodoba

Akcyza 0 Comments

Handel alkoholem bez akcyzy opodatkowany CIT

Prowadzenie działalności zarobkowej w sposób zorganizowany i ciągły jest działalnością gospodarczą podlegającą przepisom prawa podatkowego, nawet jeśli działalność ta polega na sprzedaży alkoholu i papierosów bez akcyzy. Mężczyzna, który wraz

Które wyroby tytoniowe podlegają akcyzie?

W 2015 roku ustawodawca poszerzył zakres opodatkowania akcyzą wyrobów tytoniowych, m.in. w zakresie opodatkowania papierosów skręcanych przez maszyny udostępniane w punktach obsługi detalicznej, czy też sprzedaży tzw. „cygar imprezowych”. Zarówno

Zakres opodatkowania 0 Comments

VAT a wartość aportu

Wyznaczenie wartości świadczenia niepieniężnego wnoszonego do kapitału zakładowego spółki to czynność, która może nastręczyć pewnych problemów, szczególnie gdy świadczenie to będzie stanowiło podstawę opodatkowania VAT. Kwestią dyskusyjną jest uznawanie wartości

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź