Różnorodność jest zaletą obligacji

Różnorodność jest zaletą obligacji

W przeciwieństwie do akcji, których konstrukcja powoduje ich niewielką odmienność, w przypadku obligacji mamy do czynienia ze znacznie większym zróżnicowaniem. To istotna zaleta, zarówno z punktu widzenia emitenta, jak i inwestorów. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie rodzaju obligacji do potrzeb i możliwości obu grup, sytuacji rynkowej, preferencji i specyfiki, jednym słowem, każdy może znaleźć coś dla siebie. W literaturze można spotkać długą listę, wyliczającą różnego rodzaju obligacje, z punktu widzenia wielu kryteriów. Również w rzeczywistości spotkać można podobną obfitość, choć naszemu rynkowi jeszcze do tego daleko. Największe możliwości stwarza sektor obligacji korporacyjnych, który dopiero się rozwija i w tym rozwoju znajduje się na początkowym etapie, szczególnie pod względem jakościowym.

Z praktycznego punktu widzenia, największe znaczenie ma podział obligacji według kilku kryteriów, takich jak długość okresu pożyczki, rodzaj świadczeń, sposób oprocentowania, metoda emisji, stopień zabezpieczenia.

Pod względem długości okresu pożyczki, czyli okresu do wykupu, stosuje się umowny i nieco akademicki podział na obligacje krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe. Do obligacji krótkoterminowych zalicza się papiery o terminie wykupu do roku, średnioterminowe od roku do pięciu lat, zaś długoterminowe mają czas życia powyżej pięciu lat. W praktyce rzadko spotyka się obligacje o terminie krótszym niż rok. Firmy najczęściej emitują obligacje o terminie wykupu od roku do trzech lat, rzadziej okres ten sięga pięciu lat, a dłuższe w naszych warunkach praktycznie nie występują. Przedsiębiorstwa ze względu na większą elastyczność i dostosowanie do warunków rynkowych, chętniej emitują obligacje o krótszych lub średnim terminie wykupu, choć częstym zjawiskiem jest stosowanie wieloletnich planów emisji kolejnych serii obligacji.

Głównym rodzajem świadczeń emitenta na rzecz kupującego obligacje, czyli inwestora, jest wynagrodzenie w formie pieniężnej. Może ono występować jako okresowo wypłacane odsetki lub być uiszczane niejako z góry, poprzez sprzedaż obligacji po cenie niższej od jej wartości nominalnej, po której następuje wykup, czyli z dyskontem. Wówczas mamy do czynienia z tzw. obligacją zerokuponową, czyli taką, która nie zawiera odcinków, na podstawie których wypłacane są odsetki. Rzadziej spotka się obligacje, w których głównym lub dodatkowym, oprócz odsetek, wynagrodzeniem dla nabywcy, jest określone świadczenie niepieniężne. Może ono polegać na przykład na dostawie jakiegoś dobra lub usługi. Specyficznym rodzajem świadczenia mogą także być pewne prawa, jak na przykład prawo do objęcia kolejnej emisji obligacji lub prawo pierwszeństwa w ich objęciu przed innymi inwestorami tudzież prawo przedstawienia obligacji do wcześniejszego wykupu.

Z punktu widzenia sposobu oprocentowania, obligacje dzielą się na papiery o oprocentowaniu stałym i zmiennym. W przypadku tych pierwszych wysokość odsetek dla danego okresu jest niezmienna przez cały okres do wykupu. W przypadku papierów o zmiennym oprocentowaniu ich wysokość może być różna w różnych okresach. W treści obligacji musi być jednak precyzyjnie określony mechanizm ustalania wysokości tego oprocentowania, czyli algorytm wyliczania. Najczęściej odnosi się on do określonego parametru rynkowego, jak na przykład stopy inflacji, stopy procentowej lub rynkowej stawki określającej cenę pieniądza, jaką jest na przykład stawka WIBOR. Możliwe jest jednak zastosowanie innych rozwiązań, na przykład oprocentowania zwiększającego się w kolejnych okresach odsetkowych, według ustalonej formuły.

Ze względu na sposób emisji wyróżnia się papiery emitowane w formie oferty publicznej i niepublicznej. Różnią się one zakresem wymogów formalnych, jakie musi spełnić ich emitent oraz sposobem oferowania. Oferta publiczna skierowana jest do co najmniej 150 nabywców lub nieokreślonego adresata. By móc ją przeprowadzić, emitent musi złożyć odpowiednie dokumenty Komisji Nadzoru Finansowego, a ta wydaje zgodę po ich zatwierdzeniu. Poddaje się on także określonym obowiązkom informowania o istotnych wydarzeniach, mogących mieć związek z jego sytuacją lub mieć wpływ na wywiązywanie się ze świadczeń wobec posiadaczy obligacji. Daje to nabywcom większy zakres bezpieczeństwa lub przynajmniej wiedzy, umożliwiającej ocenę ryzyka związanego z inwestycją.

Ze stopniem ryzyka związane jest też to, czy emitent zobowiązuje się do zabezpieczenia realizacji świadczeń. Z tego punktu widzenia rozróżniamy obligacje zabezpieczone i niezabezpieczone. Dalej podział następuje według rodzajów zabezpieczeń, do których mogą należeć na przykład zastaw, hipoteka lub poręczenie.

Ta klasyfikacja nie wyczerpuje wszystkich możliwości oraz nie obejmuje wszystkich rodzajów obligacji, jakie można spotkać w praktyce lub jakie można sobie wyobrazić. W przypadku wielu kryteriów występują też przypadki szczególne lub nowe konstrukcje. Dla przykładu, przygotowywana nowa ustawa o obligacjach przewiduje możliwość emisji obligacji wieczystych, a więc takich, które nie podlegają wykupowi lub obligacji przychodowych, w przypadku których wysokość świadczenia jest ściśle związana z efektami konkretnego przedsięwzięcia, które jest finansowane emisją obligacji.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.-
* Wymagane

Dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem działalności! Nasz konsultant skontaktuje się tak szybko, jak to tylko będzie możliwe!

Previous Państwo nam zaufa?
Next Finansowy sukces dzieci w rękach rodziców

Może to Ci się spodoba

Finanse 0 Comments

Polacy coraz częściej rezygnują z płacenia gotówką

Polacy coraz chętniej korzystają z nowoczesnych form płatności. Płacenie zbliżeniowe kartą jest już na rynku standardem – taką możliwość oferuje 80 proc. kart i terminali płatniczych. Coraz powszechniejsze stają się także płatności

Finanse 0 Comments

W jaki sposób określić pensję dla podwładnego?

Każdy podwładny przyjęty na podstawie umowy musi dostawać wynagrodzenie. Powinno odpowiadać wypełnianym zleceniom oraz ilości odpracowanych godzin. Czy są dodatkowe wskazania, które rozstrzygają o wielkości pensji dla zatrudnionego? Po pierwsze

Finanse 0 Comments

Dla kogo kredyt technologiczny?

Aktualnie duża część firm stawia na rozwój, zakup nowszego sprzętu i wprowadza innowacyjne technologie. To naprawdę przydatne i korzystne rozwiązanie, ponieważ ułatwia działanie przedsiębiorstwa oraz stwarza możliwości. Wiadomo jednak, że

Finanse 0 Comments

Getin Bank sprawdził na jaki cel oszczędzają Polacy

Oszczędności mogą zapewnić poczucie stabilizacji, szczególnie gdy pojawią się niespodziewane wydatki. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Millward Brown na zlecenie Getin Banku wynika, że Polacy starają się zabezpieczyć finansowo. Niemal

Finanse 0 Comments

Polacy mają już prawie 49 mld zł zaległych długów

Ponad 2,2 mln Polaków ma kłopoty z terminową spłatą zobowiązań finansowych, których łączna wartość przekroczyła 48 mld zł. W ciągu roku liczba dłużników wpisanych do Biura Informacji Kredytowej albo do Rejestru

Finanse 0 Comments

Na koniec roku w budżecie możliwe kilkanaście miliardów złotych nadwyżki

W I połowie roku wpływy budżetowe przekroczyły połowę zakładanych na cały rok, podczas gdy wydatki nie sięgnęły 45 proc. To stawia budżet w dobrej sytuacji nawet pomimo ponoszonych wydatków na program Rodzina

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź