Odliczenia w deklaracji PIT-28

Odliczenia w deklaracji PIT-28

W deklaracji  PIT-28 składanej przez podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych możliwe jest dokonanie przewidzianych ustawą o PIT odliczeń od przychodu oraz od podatku, ale nie wszystkich.

Odliczenia od przychodów w zeznaniu PIT-28

Zapisy art.11 ustawy o ryczałcie przewidują prawo podatnika rozliczającego ryczałt od przychodów ewidencjonowanych do odliczania od podstawy opodatkowania wydatków określonych w art. 26 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odliczeń można dokonać, jeżeli wydatki nie zostały wcześniej odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów według zapisów ustawy o PIT.

Ryczałtowiec korzystający z ulg oprócz formularza PIT-28 wypełnia PIT/O i PIT/D. Do formularza PIT-28 przepisuje wartość ulg i odliczeń wynikającą z tych załączników z tytułu:

  • wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), jakich  dokonał podatnik w trakcie roku do wysokości limitu przysługujacego w danym roku,
  • dokonanych w tym roku zwrotów nienależnie pobranych świadczeń,
  • wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych ( faktycznie poniesione i udokumentowane przez  podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, który wydatki z tytułu ulgi rehabilitacyjnej poniósł mając utrzymaniu osobę niepełnosprawną),
  • wydatków z tytułu ulgi internetowej w wysokości nieprzekraczającej w roku kwoty 760 zł (ulga ta została w ostatnich latach ograniczona do dwóch lat),
  • darowizn, jakie przekazał podatnik (do wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu) na cele pożytku publicznego oraz kultu religijnego,
  • ulg kontynuowanych, do których prawo nabył podatnik w okresie ich obowiązywania (przysługują na zasadach na zasadzie praw nabytych.

Powyższe zestawienie pokazuje, że rozliczając się na PIT-28 możemy odliczyć od przychodu wszystkie ulgi podobnie jak przy rozliczaniu innych deklaracji podatkowych z wyjątkiem ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Pozostałe ulgi możemy odliczyć w pit 2017 pod warunkiem, że spełniamy  wymogi ustawowe uprawniające do korzystania z poszczególnych ulg podatkowych oraz  prawidłowo udokumentujemy wydatki. Do deklaracji PIT 28 należy wypełnić dodatkowo załączniki PIT/O lub PIT/D albo oba formularze.

W PIT-28 możemy również również odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne, jeśli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Możliwość odliczenia straty w PIT-28

Ryczałtowcy mogą od przychodów odliczyć stratę poniesiona z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych według skali lub podatkiem liniowym, która powstała okresie minionych pięciu lat podatkowych. Takie prawo przyznaje podatnikowi  art. 11 ustawy o ryczałcie. Sposób odliczenia straty przedstawiony jest w art. 9 ust. 3 ustawy o PIT. Przepis ten stanowi, że stratę można odliczyć od przychodu z tego samego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych w wysokości w każdym z tych lat nieprzekraczającej 50% kwoty straty.

Odliczanie proporcjonalne

Ryczałtowcy nie zawsze obliczają podatek według jednej stawki. W przypadku, gdy stosują kilka różnych stawek ryczałtu,  przy dokonywaniu odliczeń w rocznej deklaracji podatkowej obowiązuje również podział  i odliczenie proporcjonalne do przychodów w ramach każdej stawki. Wartość przysługujących podatnikowi ulg podatkowych trzeba odliczyć od przychodów opodatkowanych różnymi stawkami ryczałtu w takiej części, jaką stanowi przychód objęty daną stawką  w całości przychodów. Kwota odliczeń nie może być wyższa od kwoty przychodu.

Odliczenie od podatku ogólnego podatku ryczałtowego

Przy odliczeniach dokonywanych od podatku nie ma znaczenia podział na stawki ryczałtu. Odliczenia dokonuje się od całości podatku obliczonego.

Obliczony podatek zryczałtowany można obniżyć przez odliczenie  kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotnej zapłaconej przez podatnika. Podatnik płaci do ZUS 9% podstawy wymiaru składki, a odlicza tylko 7,75%. Odliczenie nie jest równe pełnej kwocie zapłaconej przez podatnika.

Istotne jest  faktyczne zapłacenie składki w danym roku podatkowym, nie można odliczać składki należnej, lecz nie zapłaconej. Odliczyć w PIT-28 można  również składki zaległe za lata poprzednie oraz składki zdrowotne z innych tytułów pod warunkiem, że były faktycznie  zapłacone w rozliczanym roku.

Podatnicy rozliczający PIT-28 mogą wypełnić wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. 1% oblicza się od  łącznej kwoty podatku.

Ryczałtowcy nie mogą korzystać z ulgi na wychowanie dzieci (tzw.ulgi prorodzinnej).

Wyłączenia ulg i odliczeń

Podatnicy składający PIT-28 korzystają z większości ulg podatkowych. Nie mogą jednak odliczyć od przychodu wydatków z tytułu ulgi na działalność badawczo-rozwojową, a od podatku z tytułu z ulgi na dzieci. Nie mogą też rozliczać się wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Rozliczenie PIT-28 online

Ze wszystkich odliczeń przysługującym ryczałtowcom możemy skorzystać rozliczając pit-28 przez internet. Rozliczenie pit online przez program pit pomoże nam w poprawnym wypełnieniu i terminowym wysłaniu (do 31 stycznia) pit 2017.

Previous Rośnie liczba oszustw w sektorze finansowym i ubezpieczeniach
Next Od stycznia podatnicy mają nowe obowiązki sprawozdawcze

Może to Ci się spodoba

W tym roku 45 proc. podatników rozliczy się przez internet

Resort finansów spodziewa się, że w tym roku do fiskusa wpłynie nawet 8 milionów elektronicznych PIT-ów za 2015 roku. Badanie KPMG wskazuje, że tę drogę wybierze 45 proc. Polaków. Rośnie też

Ulgi i odliczenia 3 komentarze

Preferencje podatkowe żołnierzy

Żołnierze z racji wykonywanego zawodu mają prawo do określonych przywilejów w zakresie podatku, jednak przepisy nie zawsze były dla nich korzystne, a wiele unormowań prawnych obowiązujących dziś jest efektem ich

Podatek na Kościół w rękach podatnika

Nie od dziś wiadomo, że 0,5% podatku każdego obywatela otrzymującego dochody przekazywany jest na Kościół. Według ustaleń głów państwa ma się to zmienić, bowiem każdy podatnik sam zadecyduje, na jaki

Ulgi i odliczenia 0 Comments

Zmiana przeznaczenia budynku a odliczenie w ramach ulgi odsetkowej

Podatnik w ramach ulgi odsetkowej nabył lokal mieszkalny, będącego w budynku, w którym deweloper zmienił jego użytkowanie z koszarowego na mieszkalny wielorodzinny. Deweloper dokonał rozbiórki budynku pozostawiając tylko fundamenty i

Działalność gospodarcza 0 Comments

Roczna deklaracja PIT-37. Jak złożyć korektę?

Wielu pracowników zakłada, że dział księgowości w firmie funkcjonuje prawidłowo i bezbłędnie wypełnia PIT-11. Na tej podstawie przygotowują PIT-37 i szybko przesyłają do urzędu skarbowego. Niestety, po krótkim czasie okazuje

Działalność gospodarcza 3 komentarze

Formularz PIT-36 nie tylko dla przedsiębiorców

Formularz PIT-36 najczęściej wypełniają osoby prowadzące działalność gospodarczą, jednak nie tylko oni. Przedstawiamy sytuacje, w których PIT-36 musi zostać wypełniony przez osobę prywatną. Praca za granicą Formularz PIT-36 przeznaczony jest

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź