Odliczenia w deklaracji PIT-28

Odliczenia w deklaracji PIT-28

W deklaracji  PIT-28 składanej przez podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych możliwe jest dokonanie przewidzianych ustawą o PIT odliczeń od przychodu oraz od podatku, ale nie wszystkich.

Odliczenia od przychodów w zeznaniu PIT-28

Zapisy art.11 ustawy o ryczałcie przewidują prawo podatnika rozliczającego ryczałt od przychodów ewidencjonowanych do odliczania od podstawy opodatkowania wydatków określonych w art. 26 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odliczeń można dokonać, jeżeli wydatki nie zostały wcześniej odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów według zapisów ustawy o PIT.

Ryczałtowiec korzystający z ulg oprócz formularza PIT-28 wypełnia PIT/O i PIT/D. Do formularza PIT-28 przepisuje wartość ulg i odliczeń wynikającą z tych załączników z tytułu:

  • wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), jakich  dokonał podatnik w trakcie roku do wysokości limitu przysługujacego w danym roku,
  • dokonanych w tym roku zwrotów nienależnie pobranych świadczeń,
  • wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych ( faktycznie poniesione i udokumentowane przez  podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, który wydatki z tytułu ulgi rehabilitacyjnej poniósł mając utrzymaniu osobę niepełnosprawną),
  • wydatków z tytułu ulgi internetowej w wysokości nieprzekraczającej w roku kwoty 760 zł (ulga ta została w ostatnich latach ograniczona do dwóch lat),
  • darowizn, jakie przekazał podatnik (do wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu) na cele pożytku publicznego oraz kultu religijnego,
  • ulg kontynuowanych, do których prawo nabył podatnik w okresie ich obowiązywania (przysługują na zasadach na zasadzie praw nabytych.

Powyższe zestawienie pokazuje, że rozliczając się na PIT-28 możemy odliczyć od przychodu wszystkie ulgi podobnie jak przy rozliczaniu innych deklaracji podatkowych z wyjątkiem ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Pozostałe ulgi możemy odliczyć w pit 2017 pod warunkiem, że spełniamy  wymogi ustawowe uprawniające do korzystania z poszczególnych ulg podatkowych oraz  prawidłowo udokumentujemy wydatki. Do deklaracji PIT 28 należy wypełnić dodatkowo załączniki PIT/O lub PIT/D albo oba formularze.

W PIT-28 możemy również również odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne, jeśli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Możliwość odliczenia straty w PIT-28

Ryczałtowcy mogą od przychodów odliczyć stratę poniesiona z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych według skali lub podatkiem liniowym, która powstała okresie minionych pięciu lat podatkowych. Takie prawo przyznaje podatnikowi  art. 11 ustawy o ryczałcie. Sposób odliczenia straty przedstawiony jest w art. 9 ust. 3 ustawy o PIT. Przepis ten stanowi, że stratę można odliczyć od przychodu z tego samego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych w wysokości w każdym z tych lat nieprzekraczającej 50% kwoty straty.

Odliczanie proporcjonalne

Ryczałtowcy nie zawsze obliczają podatek według jednej stawki. W przypadku, gdy stosują kilka różnych stawek ryczałtu,  przy dokonywaniu odliczeń w rocznej deklaracji podatkowej obowiązuje również podział  i odliczenie proporcjonalne do przychodów w ramach każdej stawki. Wartość przysługujących podatnikowi ulg podatkowych trzeba odliczyć od przychodów opodatkowanych różnymi stawkami ryczałtu w takiej części, jaką stanowi przychód objęty daną stawką  w całości przychodów. Kwota odliczeń nie może być wyższa od kwoty przychodu.

Odliczenie od podatku ogólnego podatku ryczałtowego

Przy odliczeniach dokonywanych od podatku nie ma znaczenia podział na stawki ryczałtu. Odliczenia dokonuje się od całości podatku obliczonego.

Obliczony podatek zryczałtowany można obniżyć przez odliczenie  kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotnej zapłaconej przez podatnika. Podatnik płaci do ZUS 9% podstawy wymiaru składki, a odlicza tylko 7,75%. Odliczenie nie jest równe pełnej kwocie zapłaconej przez podatnika.

Istotne jest  faktyczne zapłacenie składki w danym roku podatkowym, nie można odliczać składki należnej, lecz nie zapłaconej. Odliczyć w PIT-28 można  również składki zaległe za lata poprzednie oraz składki zdrowotne z innych tytułów pod warunkiem, że były faktycznie  zapłacone w rozliczanym roku.

Podatnicy rozliczający PIT-28 mogą wypełnić wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. 1% oblicza się od  łącznej kwoty podatku.

Ryczałtowcy nie mogą korzystać z ulgi na wychowanie dzieci (tzw.ulgi prorodzinnej).

Wyłączenia ulg i odliczeń

Podatnicy składający PIT-28 korzystają z większości ulg podatkowych. Nie mogą jednak odliczyć od przychodu wydatków z tytułu ulgi na działalność badawczo-rozwojową, a od podatku z tytułu z ulgi na dzieci. Nie mogą też rozliczać się wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Rozliczenie PIT-28 online

Ze wszystkich odliczeń przysługującym ryczałtowcom możemy skorzystać rozliczając pit-28 przez internet. Rozliczenie pit online przez program pit pomoże nam w poprawnym wypełnieniu i terminowym wysłaniu (do 31 stycznia) pit 2017.

Może to Ci się spodoba

Ulgi i odliczenia 0 Comments

Jak rozliczyć ulgi za przyjęcie pani sprzątającej?

Odliczenia od podatku związane z posiadaniem pomocy domowej zostały zlikwidowane ponad sześć lat temu. Jednak wszyscy ci, którzy prawo do ulg mieli wcześniej wciąż mogą z tego korzystać. Jak prawidłowo

Terminy podatkowe 1Comments

Konsekwencje niezłożenia deklaracji podatkowej terminowo

Każdy, kto prowadzi w Polsce przedsiębiorstwo ma powinności wobec Skarbówki oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o rozliczenia podatkowe. Wedle prawa konkretne deklaracje muszą być składane do określonych urzędów. Poza tym

Ulgi i odliczenia 0 Comments

Dla kogo ulgi prorodzinne?

Ulga prorodzinna stosowana jest w odniesieniu do rodzin, które posiadają jedno lub więcej dzieci. Przyznawana jest w związku z kosztami poniesionymi na wychowanie potomków oraz wyposażenie do przedszkola czy szkoły.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź