Darowizna na OPP wg ustawy o CIT

Darowizna na OPP wg ustawy o CIT

Podatnicy mogą odliczyć od dochodu darowizny określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazane na rzecz organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie. Darowizny jednak muszą spełnić określone wymogi, aby można je było odliczyć od dochodu.

Dla kogo darowizna?

Darowizny podlegające odliczeniu od dochodu mogą być przekazane na rzecz organizacji, które prowadzą działalność społecznie użyteczną:

 • niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
 • niedziałających w celu osiągnięcia zysku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Polsce, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielni socjalnych;
 • spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych (będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Działalność, na którą można przekazać darowiznę

Darowizna musi być przekazana na realizację celów określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
 • finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23.

Limit odliczeń

Kwota odliczeń nie może przekroczyć 10% dochodu, zatem jeśli wysokość darowizny przekroczy 10% dochodu, można będzie odliczyć tylko tę część darowizny, która mieści się w podanym limicie.

Należy pamiętać, że w przypadkach, w których przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem VAT, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Przy określaniu wartości tych darowizn stosuje się art. 14 ustawy o VAT –  pojęcie przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy, wartość rynkowa.

Dokumentacja związana z darowizną

Art. 18 ust. 1c ustawy o CIT nakłada na podatnika – darczyńcę obowiązki związane z prawidłowym udokumentowaniem przekazanej darowizny. Dokumentacja, która uprawnia do odliczeń od dochodu zawiera dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a jeśli darowizna ma charakter niepieniężny należy posiadać dokument potwierdzający wartość darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.-
* Wymagane

Dziękujemy za zainteresowanie finansowaniem działalności! Nasz konsultant skontaktuje się tak szybko, jak to tylko będzie możliwe!

Previous Ulga prorodzinna dla rodzica faktycznie sprawującego opiekę
Next Dom za granicą z ulgą podatkową

Może to Ci się spodoba

Przychody i dochód 0 Comments

Przychód podwładnego a telefon komórkowy

Większość pracowników w dzisiejszych czasach otrzymuje telefon komórkowy do kontaktów służbowych. Jest to na pewno ogromne ułatwienie szczególnie, że większość spraw kontrahenci w dzisiejszych czasach załatwiają na odległość. Kiedy otrzymanie

Korekty PIT i CIT – od przyszłego roku będzie łatwiej

10 września 2015 Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Przez chwilę trwało zamieszanie w związku z błędem, który wkradł się do tekstu

Wiadomości 1Comments

Czy w spółce cywilnej odprowadza się podatek dochodowy?

CIT to nic innego jak podatek dochodowy od osób prawnych. Innymi słowy sposób rozliczania spółek z dochodów, które uzyskują. W przypadku spółek cywilnych CIT nie obowiązuje. Oznacza to, że nie

Początek roku przyniesie wiele nowych obciążeń dla firm. Część z nich dotknie również konsumentów

Podatek CIT dla spółek komandytowych, opłata cukrowa czy podatek od sprzedaży detalicznej to tylko niektóre koszty, które będą musiały uwzględnić firmy od 2021 roku. Do tego dojdą m.in. wyższa płaca minimalna

Przychody i dochód 3 komentarze

Jak opodatkować zapłatę przez wykonaniem zlecenia?

Niejednokrotnie jesteśmy zobowiązani zapłacić tak zwana zaliczkę, przed wykonaniem dla nas usługi. Niektórzy płacą całość zobowiązania przed fizycznym odbiorem zlecenia. Przedsiębiorca w takiej sytuacji musi się zastanowić, w którym okresie

Dokumentacja i rozliczanie 1Comments

Jak wpisać leasing do ksiąg rachunkowych?

Obecnie część przedsiębiorców posiada problemy finansowe lub kłopoty ze spłatą kredytu. Dobrym rozwiązaniem dla małych firm jest skorzystanie z leasingu. Decydują się na niego właściciele, którzy muszą zakupić pojazd mechaniczny.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź