Jak inwestować na rynku pieniężnym?

Jak inwestować na rynku pieniężnym?

Istnieje wiele sposobów na pomnażanie posiadanego kapitału. Jednym z nich jest jego zainwestowanie na rynku pieniężnym. Czym on jest i w jaki sposób można na nim funkcjonować jako inwestor?

Rynek pieniężny

Integralną częścią rynku finansowego jest rynek pieniężny, na którym dokonywane są operacje kupna i sprzedaży papierów wartościowych o terminie zapadalności poniżej 12 miesięcy. Uczestnicy rynku pieniężnego mają zapewniony wysoki poziom płynności, jaki gwarantowany jest przez ten rynek.

Z tego względu rynek ten może stanowić alternatywę przy inwestowaniu kapitału, względem lokaty bankowej czy rachunku oszczędnościowego, ale zawsze trzeba mieć na uwadze ryzyko inwestycyjne, jakie jest z nim związane. Instrumenty rynku pieniężnego mogą posłużyć do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, przy jednoczesnej stabilizacji wyników portfela.

Przykład funduszu pieniężnego

Na rynku pieniężnym funkcjonują różne fundusze i subfundusze inwestycyjne, czego przykładem jest fundusz Unikorona pieniężny. Jego celem jest ochrona realnej wartości aktywów, a inwestuje w bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu krótszym niż rok. Wszystkie charakteryzują się niskim poziomem ryzyka i niewielkimi wahaniami wartości. Adresowane są do inwestorów, którzy chcą bezpieczeństwa inwestycji, ale nie oczekują spektakularnych wyników inwestycyjnych.

Instrumenty inwestycyjne funduszy rynku pieniężnego

Fundusze funkcjonujące na rynku pieniężnym inwestują w dłużne papiery wartościowe, z krótkimi terminami zapadalności, dzięki czemu mogą zapewnić swoim inwestorom najwyższy stopień bezpieczeństwa. Fundusz inwestuje w:

  • bony pieniężne – emitowane przez Narodowy Bank Polski, o krótkim terminie zapadalności, nawet kilkunastodniowym;

  • bony skarbowe – emitowane przez Skarb Państwa, charakteryzujące się niewielkim ryzykiem inwestycyjnym, a przy tym wysoką płynnością i atrakcyjnym oprocentowaniem;

  • certyfikaty depozytowe – instrument emitowany przez banki, wystawiany na okaziciela, zbywalny i wygodny dla inwestora w zastosowaniu, ponieważ w każdej chwili można go zbyć;

  • krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw o charakterze dyskontowym – emitowane są przez podmioty gospodarcze i sprzedawane przez pośredników, w celu finansowania bieżącej działalności emitenta, który ma wysoką wiarygodność kredytową;

  • krótko i długoterminowe lokaty bankowe – gwarantowane depozyty oferowane przez banki, które zabezpieczone są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Charakterystyka inwestycji

Nie należy oczekiwać, że przy bezpiecznych inwestycjach dokonywanych na rynku pieniężnym, fundusz inwestycyjny będzie mógł wypracować wysokie zyski. Kosztem bezpieczeństwa kapitału, jaki jest powierzony funduszom lub subfunduszom rynku pieniężnego, jest niska, ale stabilna i jak najbardziej przewidywalna stopa zwrotu z inwestycji. Należy oczekiwać zysków na poziomie zbliżonym lub nieco wyższym od oprocentowania depozytów bankowych. Atutem funduszy pieniężnych w stosunku do lokat terminowych jest istnienie możliwości natychmiastowego wycofania środków pieniężnych bez utraty uzyskanych korzyści.

Fundusze pieniężne są propozycją dla klientów obierających najbezpieczniejszą strategię inwestycyjną. Nie występują tu drastyczne zmiany wyceny jednostek uczestnictwa, ale też nie można oczekiwać, że zarobi się na takich funduszach bardzo dużo. W przeciwieństwie do funduszy akcyjnych, obligacji, czy funduszy mieszanych, fundusze rynku pieniężnego przynoszą inwestorom stabilne dochody, bez względu na koniunkturę na giełdzie i w rodzimej gospodarce.

Lokaty a fundusze rynku pieniężnego

Błędem jest traktowanie inwestycji jednostki uczestnictwa w funduszach i subfunduszach pieniężne na równi z lokatami bankowymi. Fundusze rynku pieniężnego nie posiadają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jak w przypadku lokat terminowych w bankach. Nie dają pewności co do przyszłych zysków i nie ma gwarancji, że wskazana przez TFI kategoria ryzyka pozostanie na niezmienionym poziomie. Fundusze mogą przynosić w krótkich okresach nieznaczne starty, dlatego TFI rekomenduje co najmniej 3-6 miesięczny horyzont inwestycyjny.

Previous Co trzecia firma rozpocznie inwestycje w ciągu 6 miesięcy
Next Rząd chce zachęcić Polaków do odkładania na emerytury

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Zakładasz firmę? Sięgnij po dotacje unijne i zwiększ swoje szanse na rozwój

Początek działania firmy na rynku wiąże się ze sporymi kosztami. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na pożyczkę, a oszczędności nie są wystarczające, aby pokryć wszystkie koszty, dobrym rozwiązaniem jest zawnioskowanie

Finanse 0 Comments

W Polsce prowadzi działalność 8,8 tys. doradców podatkowych

Przeszło 8,8 tys. osób wykonuje obecnie zawód doradcy podatkowego. Zapotrzebowanie na ich usługi dynamicznie rośnie, więc i zainteresowanie karierą w tej branży jest coraz większe. Problem w tym, że po deregulacji przeprowadzonej w 2014

Wiadomości 0 Comments

Program „Rodzina 500 plus” wpłynie na zmianę preferencji zakupowych Polaków

Jak wynika z obserwacji sieci handlowych, większe możliwości finansowe już zmieniły preferencje zakupowe konsumentów – kupują oni bardziej świadomie i stawiają częściej na zdrową żywność. Aż 2/3 badanych wskazuje stosunek jakości do ceny jako

Finanse 0 Comments

Jutro wchodzi w życie nowa ustawa o kredycie hipotecznym. Wiele korzystnych zmian dla klientów

Od soboty obowiązywać zacznie znowelizowana ustawa o kredycie hipotecznym nakładająca na banki i pośredników kredytowych dodatkowe obowiązki związane z udzielaniem kredytu mieszkaniowego. Ich oferty mają być bardziej przejrzyste dla klienta. Instytucje finansowe będą też

Wiadomości 0 Comments

Polacy coraz częściej rezygnują z płacenia gotówką

Polacy coraz chętniej korzystają z nowoczesnych form płatności. Płacenie zbliżeniowe kartą jest już na rynku standardem – taką możliwość oferuje 80 proc. kart i terminali płatniczych. Coraz powszechniejsze stają się także płatności

Wiadomości 0 Comments

Stopy procentowe w Polsce mogą pójść w górę w pierwszej połowie 2017 roku

Rośnie prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w USA. Analitycy oceniają, że nastąpi to w grudniu. Wpływają na to coraz lepsze wyniki z tamtejszego rynku pracy. Gdyby Rada Polityki Pieniężnej podobnie jak Fed brała pod

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź